KOMUNIKAT

 

Rada Nadzorcza

Centrum Giełdowego Balicka Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

ogłasza publiczny konkurs na stanowisko

Prezesa Zarządu

 

 1. Przedmiotem postępowania objęte jest stanowisko Prezesa Zarządu .
 2. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
  1. wykształcenie wyższe,
  2. co najmniej 8- letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub pełnienie funkcji przez co najmniej 5 lat w organach spółki prawa handlowego,
  3. korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  5. nie podleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisko Prezesa Zarządu w spółkach handlowych
  6. nie może być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe (niekaralność).
 3. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:
  1. list motywacyjny
  2. kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
  3. aktualne zaświadczenie o niekaralności,
  4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, nie podleganiu ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk członka zarządu w spółkach handlowych zgodnie ze wzorem udostępnianym kandydatom przez Spółkę w siedzibie Zarządu.
  5. oświadczenie lustracyjne lub informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego w myśl art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006r ( Dz. U. z 2007 Nr 63 poz.425).
  6. kopie świadectw pracy potwierdzające wymagania, o których mowa w pkt 2 ppkt b, 
  7. kopie dyplomu ukończenia studiów oraz kursów i szkoleń, informacje o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach,
  8. aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym,
 1. Kandydat na Prezesa Zarządu, oprócz dokumentów wymienionych w pkt 3, powinien dołączyć również koncepcję zarządzania Spółką.
 2. Zgłoszenia kandydatów należy składać do dnia 25 kwietnia 2022 r. w godz. od 8ºº do 14ºº w siedzibie Zarządu Spółki - ul. Balicka 56
 3. Zgłoszenie winno być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Konkurs na stanowisko Prezesa  Zarządu”.
 4. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą rozpatrywane.
 5. Kandydatom, na ich żądanie zostaną udostępnione do dnia upływu terminu składania zgłoszeń dokumenty związane ze Spółką, określone w Regulaminie konkursu , osobiście  w siedzibie Zarządu Spółki.
 6. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie wskazanym w listownym, telefonicznym lub przesłanym drogą elektroniczną zawiadomieniu.
 7. Rada Nadzorcza będzie mogła w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatów.
 8. O wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów na piśmie.
 9. W toku rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą predyspozycje, wiedza i kwalifikacje kandydata.
 10. W toku konkursu Rada Nadzorcza może przeprowadzić rozmowy uzupełniające, w trakcie których może żądać od kandydatów dodatkowych wyjaśnień
 11. Regulamin konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu dostępny jest w siedzibie Zarządu Spółki i na stronie internetowej www.balicka.pl