Deklaracja dostępności

Centrum Giełdowe Balicka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Giełdowego Balicka Sp z o.o.

 

Data publikacji strony internetowej: 2013.06.08.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.10.08.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

  • Niektóre linki nie są prawidłowo opisane, nie zawierają informacji o celu
  • Część grafik zawiera tekst alternatywny (ALT) 
  • Część załączników posiada niepoprawne opisy 
  • Nie wszystkie zamieszczone na stronie dokumenty są dostępne cyfrowo 
  • Niektóre elementy nawigacji strony wymagają ulepszeń

Wyłączenia:

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Centrum Giełdowe Balicka Sp z o.o. na bieżąco analizują i weryfikują powyższe niedostosowania w celu ich skutecznej eliminacji.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 2024.03.20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Centrum Giełdowe Balicka Sp z o.o. w Krakowie.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej działają standardowe skróty klawiaturowe przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Matus, marketing@balicka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 637 59 47. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziby Centrum Giełdowego Balicka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Siedziba Centrum Giełdowego Balicka Sp z o.o. w Krakowie zlokalizowana jest przy ulicy Balickiej w Krakowie na pierwszym piętrze biurowca należącego do CGB Sp z o.o.

Zarząd oraz Sekretariat Spółki znajdują się na 1 piętrze budynku bez windy.

Kadry oraz Księgowość Spółki znajdują się na 2 piętrze budynku bez windy.

Możliwe jest zejście Pracownika CGB Sp z o.o. na parter w celu odebrania pisma od osoby niepełnosprawnej.

Wszelkich informacji i pomocy osobie niepełnosprawnej udzielić może pracownik Spółki znajdujący się na recepcji biurowca mieszczącej się na parterze budynku.

Do budynku CGB Sp z o.o. dla gości prowadzi jedno wejście do którego wjazd jest możliwy dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem znajduje się parking z odpowiednio oznakowanymi miejscami dla osób niepełnosprawnych

Szerokość głównych drzwi wejściowych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wstęp z psem asystującym jest możliwy.

Brak możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego na miejscu lub online.