nic

Administrator

Centrum Giełdowe Balicka sp z o.o.
ul. Balicka 56, 30-149 Kraków


NIP: 677-005-05-63
REGON: 350558225
KRS: 0000111672


Centrala tel. 12 637 58 00
Sekretariat tel. 12 637 59 47
biuro@balicka.pl


BIP

O nas

- 35 000 m2 stanowisk zewnętrznych
- 10 minut od centrum
- dogodny dojazd
- 800 miejsc parkingowych
- atrakcyjne ceny

2018-04-12

Unieważniony konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu

KOMUNIKAT RADY NADZORCZEJ KRAKOWSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEWOZOWO - USŁUGOWEGO SP. Z O.O.

Rada Nadzorcza na podstawie § 18 „Regulaminu konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu (na kadencję 2018 - 2022) Krakowskiego Przedsiębiorstwa Przewozowo - Usługowego Sp. z o.o." postanawia zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu KPPU Sp. z o.o. (na kadencję 2018-2022).

 

 

 

KOMUNIKAT

 

Rada Nadzorcza

Krakowskiego Przedsiębiorstwa Przewozowo-Usługowego sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

ogłasza publiczny konkurs na stanowisko

Prezesa Zarządu

 

1.     Przedmiotem postępowania objęte jest stanowisko Prezesa Zarządu .

2.     Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

a)     wyższe wykształcenie ekonomiczne, prawnicze, lub z zakresu zarządzania,

b)    co najmniej 8- letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub pełnienie funkcji przez co najmniej 5 lat w organach spółki prawa handlowego,

c)     korzystanie z pełni praw publicznych,

d)    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

e)     nie podleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisko Prezesa Zarządu w spółkach handlowych

f)     nie może być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe (niekaralność).

3.     Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

a)     list motywacyjny

b)    kwestionariusz osobowy ze zdjęciem, zawierający klauzulę:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych", który udostępniany jest kandydatom przez Spółkę w siedzibie Zarządu.

c)     aktualne zaświadczenie o niekaralności,

d)    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, nie podleganiu ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk członka zarządu w spółkach handlowych zgodnie ze wzorem udostępnianym kandydatom przez Spółkę w siedzibie Zarządu.

e)     oświadczenie lustracyjne lub informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego w myśl art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006r ( Dz. U. z 2007 Nr 63 poz.425).

f)     kopie świadectw pracy potwierdzające wymagania, o których mowa w pkt 2 ppkt b, 

g)    kopie dyplomu ukończenia studiów oraz kursów i szkoleń, informacje o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach,

h)     aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym,

4.     Kandydat na Prezesa Zarządu, oprócz dokumentów wymienionych w pkt 3, powinien dołączyć również koncepcję zarządzania Spółką.

5.     Zgłoszenia kandydatów należy składać do dnia 23 kwietnia 2018 r. w godz. od 8ºº do 14ºº w siedzibie Zarządu Spółki lub listownie pod adresem Krakowskie Przedsiębiorstwo Przewozowo-Usługowe sp. z o.o. ul. Balicka 56, 30-149 Kraków. W przypadku wysłania oferty pocztą decyduje data stempla pocztowego.

6.     Zgłoszenie winno być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs na stanowisko Prezesa  Zarządu".

7.     Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą rozpatrywane.

8.     Kandydatom, na ich żądanie zostaną udostępnione do dnia upływu terminu składania zgłoszeń dokumenty związane ze Spółką, określone w Regulaminie konkursu , osobiście  w siedzibie Zarządu Spółki.

9.     Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie wskazanym w listownym, telefonicznym lub przesłanym drogą elektroniczną zawiadomieniu.

10.  Rada Nadzorcza będzie mogła w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatów.

11.  O wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów na piśmie.

12.  W toku rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą predyspozycje, wiedza i kwalifikacje kandydata.

13.  W toku konkursu Rada Nadzorcza może przeprowadzić rozmowy uzupełniające, w trakcie których może żądać od kandydatów dodatkowych wyjaśnień

14.  Regulamin konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu dostępny jest w siedzibie Zarządu .Spółki i na stronie internetowej www.balicka.pl